Általános Szerződési Feltételek - hollutisztitoszerek

hollu - tisztítószerek
vásárlás összesen Áfa nelkül :
Tartalomhoz ugrás
Általános Szerződési Feltételek

1. Bevezetés
A következőkben részletezett Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) az egymással kölcsönös szerződésben álló felekre (továbbiakban: Felek) vonatkoznak.  A honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a honlapon az „Információk”-nál elérhető tájékoztatások nyújtják. A Felhasználó a honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.
Jelen ÁSZF egyrészről a VarBa Kereskedelmi KFT- re mint eladóra (továbbiakban: Eladó), másrészről az Eladótól árut vásárlókra, illetve a www.hollutisztitoszerek.hu honlap (továbbiakban: Webáruház) használóira, (továbbiakban: Vásárló), amennyiben Vevő az 1959. évi IV. törvény (Polgári  Törvénykönyv), továbbiakban: PTK) 685. § d) értelmében fogyasztónak minősül.
Eladó adatai:
Cégnév: VarBa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
A cég rövidített elnevezése: VarBa Kft.
Adószám: 14808478-2-42
Cég székhelye: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 26. 1. em. 2
Telefon: +36202767529
Eladó email címe: info@varbashop.hu
Nyilvántartásba-vételi szerv: Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság
Bejegyzés kelte: 2009.06.17.
Cégjegyzékszám: 01 09 920877
Európai Egyedi Azonosító: HUOCCSZ.01-09-920877
A jelen ÁSZF 2020. július 15-től lép hatályba és visszavonásig érvényes. Az Eladó és a Vásárló között létrejött összes gazdasági kapcsolatra vonatkozik. Ezektől a feltételektől csak a Vásárló és az Eladó közös akaratával megegyezően írásban lehet eltérni. A Vásárló a Webáruházban történő rendeléssel és vásárlással az itt elolvasott ÁSZF-et feltétel nélkül elfogadja, valamint tudomásul veszi, hogy megrendelésével a megrendelt termékre vonatkozóan közötte és az Eladó között adás-vételi, ill. szállítási szerződés jön létre. Az Eladó és a Vásárló között jelen Webáruházon keresztül létrejött fogyasztói szerződés (hatálya szerint: 45/2014(II.26) Korm.r. “Üzlethelyiségen kívül, illetve távollévők között kötött szerződés”) nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem előhívható, nem hozzáférhető.
2. Egyéb feltételek
A Vásárló a rendelését követően a megadott e-mail címre visszaigazolást kap. Ha a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében a Vásárló hibát vesz észre, azt 1 napon belül jeleznie kell az Eladó felé az elérhetőségek egyikén, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
Vásárló a teljesítés igényét a Webáruházban a rendelés gombra kattintás pillanatában jelzi (ettől az időponttól indul az elállás joga).
A megrendelések feldolgozása munkanapokon történik. A megrendelés feldolgozásaként megjelölt időpontokon kívül is van lehetőség a megrendelés leadására, amennyiben az a munkaidő lejárta után történik, az azt követő 2 munkanapon belül kerül feldolgozásra.
A termékek elérhető mennyisége a Honlapon nem látható, hiányos rendelkezésre állás esetén a Vásárló által megadott elérhetőségen a Vásárló tájékoztatást kap a szállítás várható időpontjáról. Amennyiben a Vásárlónak a felkínált lehetőség nem elfogadható a megrendelésétől minden kötelezettség nélkül elállhat.
Az Eladó fenntartja a jogot, hogy a megrendelés teljesítésétől elálljon, ha a megrendelt termék nem hozzáférhető, vagy egyéb körülmények miatt a teljesítést nem tudja vállalni. Ebben az esetben haladéktalanul értesíti a Vásárlót.
A gazdasági eseménytől való elállás miatt, sem a Vásárló, sem az Eladó nem kötelezhető kártérítésre. Amennyiben nem minden termék áll rendelkezésre a Vevő - szállítási költség vállalása mellett részszállítást kérhet a rendelkezésre álló termékekre.
Az Eladó jogosult előleget kérni a Vevőtől azon termékekre, amelyeket kifejezetten a Vevő rendelésére szerez be, egyébként raktáron nem tart.
A Vásárló a következő fizetési módok közül választhat: utánvét, előre utalás, utólagos átutalás, illetve helyben történő átvétel esetén készpénz. Az Eladó bankszámlájára történő utólagos utalás csak rendszeresen vásárló partnereink számára, legalább nettó 100.000 Ft értékű rendelés esetén lehetséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig az áru az Eladó tulajdonában marad. Amennyiben a Vásárló a fizetési határidőig nem egyenlíti ki a vételárat, úgy az Eladó jogosult elállni a szerződéstől.
A szállítás időpontját a Szállítmányozó egyezteti a Vevővel a megadott elérhetőségeken.
Vásárló köteles az általa feladott Megrendelőlapon megjelölt és az Eladó által a megadott címre kiszállíttatott termékeket átvenni, az Eladó által küldött visszaigazoláson feltüntetett vételárat – mely a termékek csomagolási és szállítási költségeit is tartalmazza, és magában foglalja az ÁFA-t – készpénzben a szállító részére, illetve előzetesen banki átutalással megfizetni (ez alól kivétel lehet a nettó 100.000 Ft értékű rendelés).
A Vevő köteles az Eladónak megtéríteni a sikertelen kiszállítás miatti költséget.
A küldemény sértetlenségéért a felelősség a küldemény kézbesítésétől kezdve átszáll a Vevőre, ezért a Vevő kötelessége kézbesítéskor a küldeményt megvizsgálni és amennyiben azon külsérelmi nyomokat talál, választása szerint a) megtagadni az átvételt, b) jegyzőkönyvet felvetetni a sérülésről a kézbesítő futárral/fuvarozóval, annak egy példányát megtartani. A Vevő bármilyen sérülést köteles az Eladónak haladéktalanul írásban jelenteni.
3. Elállás joga
A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet Kormányrendelet szerinti távértékesítési rendszer keretében fogyasztó részére történő értékesítésre a Vásárlót elállási jog illeti meg az alábbiak szerint: a Vásárló a szerződéstől az áru átvételétől számított 8 munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Vásárló nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi. A terméket a Vásárló köteles haladéktalanul és hiánytalanul az Eladónak visszajuttatni, a visszaszállítás költsége a Vásárlót terheli. A haladéktalan és hiánytalan visszajuttatás kapcsán a Vásárló vállalja, hogy legkésőbb az elállási nyilatkozat megtételét követő munkanapon a terméket az Eladónak visszajuttatja, vagy mindent megtesz a termék visszajuttatása érdekében, így például a terméket küldeményként feladja. A szállításra alkalmas csomagolásról a Vásárló köteles gondoskodni, a nem megfelelő csomagolásból eredő, a szállítás során bekövetkező károkért az Eladó felelősséget nem vállal. A Vásárlónak felróható késedelem esetében a Ptk. általános kártérítési felelősségre vonatkozó szabályai szerint kell eljárni. Az Eladó köteles a Vásárló által megfizetett összeget az elállástól számítva 30 napon belül banki átutalással visszatéríteni a Vásárlónak. Eladó a visszatérítendő összegből jogosult a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk és a nem megfelelő kezelésből adódó értékcsökkenés megtérítésére megfelelő összeget kártérítésként visszatartani.
4. Tulajdonjog fenntartása
A termék az Eladó tulajdonában marad mindaddig, amíg a Vásárló az összes (fő és mellékes) fizetési kötelezettségének nem tesz teljes mértékben eleget. Ez idő alatt a Vásárló nem engedheti át a terméket harmadik félnek és nem veszélyeztetheti más módon az Eladó tulajdonát.
5. Személyes adatok védelme
Bizonyos információk, adatok elengedhetetlenek a rendelés felvételéhez, a vásárlás teljesítéséhez, a számlakiállításhoz, a garanciához, jótállási szerződéshez. Nélkülük a rendelés visszavonható és érvénytelennek minősül. A Webáruház használatával a Vásárló teljes körű felelősséget vállal azért, hogy a megadott adatok hitelesek és a valóságnak megfelelnek. A Vásárlónak az általa megadott adatokhoz állandó hozzáférhetőségi és helyreigazítási joga van, az aktuális európai és nemzeti törvénynek megfelelően. Az Eladó nem adja át harmadik fél részére a személyes adatokat, kivételt képez, amikor a harmadik fél az Eladó szerződéses alvállalkozója, (pl. futárszolgálat) és a Vásárlóval kötött vásárlási szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen, továbbá amennyiben ezt törvény vagy a hatóság kötelezővé teszi.  Bővebb tájékoztatás az Adatkezelési tájékoztatóban található.
6 Egyéb jogérvényesítési lehetőségek
Amennyiben a Vásárló és az Eladó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita az Eladóval való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vásárló számára:
Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál
Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
Bírósági eljárás kezdeményezése.
9. Egyéb
ÁSZF, árak módosítása
Az Eladó jelen ÁSZF-et, a honlapon forgalmazott termékek árait és egyéb feltüntetett árakat nem visszamenőleges hatállyal bármikor módosíthatja, a módosítás a honlapon történő közzétételt követően lép életbe, és csak az életbe lépést követő tranzakciókra érvényes.
Technikai korlátok
A Webáruházban történő vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra. Az Eladót nem terheli felelősség, ha bármilyen működési hiba észlelhető az internetes hálózatban, ami megakadályozza a honlap működését és a vásárlást.
Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kal kapcsolatos irányelv értelmében.
ÁSZF hatályba lépésének ideje
Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.július 15.
Vissza a tartalomhoz