Adatkezelési tájékoztató - hollutisztitoszerek

hollu - tisztítószerek
vásárlás összesen Áfa nelkül :
Tartalomhoz ugrás
ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

 
BEVEZETÉSAdatkezelő nem alkalmaz az érintett viselkedésének megfigyelésére irányuló szoftvert.
 
A VarBa Kft. (Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 26. 1/2.)    
 
a továbbiakban: Eladó, adatkezelő alá veti magát a következő tájékoztatónak.
 
A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő
 
védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
 
hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT
 
ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) szerint az alábbi
 
tájékoztatást adjuk.
 
Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza:
 
Weblap: www.hollutisztitoszerek.hu  
 
A Webáruházban való vásárlás során a Vásárlónak néhány személyes adatát meg kell adnia az Eladó részére. A VarBa Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
 
Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja az internetes oldalait illetve szolgáltatásait felkereső személyek illetve a Szolgáltatásokon keresztül a Vásárlók (a továbbiakban együttesen: "Felhasználók") személyes adataikhoz fűződő jogait, és elkötelezett ezek védelmében.
 
Az információs önrendelkezési jog érvényesítése érdekében az ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ közzétételével biztosítja a Felhasználók számára annak megismerését, hogy a Felhasználók személyes adatainak milyen körét, milyen időtartamban, milyen jogcímen, milyen célra tárolja, és milyen esetekben továbbítja harmadik személy részére, továbbá miként gondoskodik a személyes adatok biztonságáról.
 
A bekért adatokat az Eladó –adatfeldolgozó rögzíti, tárolja, feldolgozza és használja. A bekért adatok a Webáruház használatához, a kapcsolattartáshoz, a megrendelés teljesítéséhez, lebonyolításhoz elengedhetetlenül szükségesek.
 
Az Eladó –adatkezelő a Vásárló adatait kiemelt biztonsággal kezeli, használatuk során az adatvédelmi szabályoknak megfelelően jár el, és az adatokat csak a vásárlás érdekében és a jogszabályi előírások betartásának mértékéig tartja nyilván.
 
Az ÁLTALÁNOS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ a honlapon keresztül nyilvános és a közzététellel egy időben lép hatályba.
 
 
FOGALOM MEGHATÁROZÁSOK
 
1. „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 
2. „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás,
 
törlés, illetve megsemmisítés;
 
3. „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő
 
kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;
 
4. „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 
5. „címzett”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;
 
6. „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 
7. „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
 
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELVEK
 
A személyes adatok:
 
a) kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 
b) gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történjen, és azokat ne kezeljék ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon; a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően nem minősül az eredeti céllal össze nem egyeztethetőnek a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történő további adatkezelés („célhoz kötöttség”);
 
c) az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak kell, hogy legyenek, és a szükségesre kell korlátozódniuk („adattakarékosság”);
 
d) pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük; minden ésszerű intézkedést meg kell tenni annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék („pontosság”);
 
e) tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, amennyiben a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének
 
megfelelően közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül majd sor, az e rendeletben az érintettek jogainak és szabadságainak védelme érdekében előírt megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására is figyelemmel („korlátozott tárolhatóság”);
 
f) kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”). Az adatkezelő felelős a fentiek megfelelésért, továbbá képesnek kell lennie e megfelelés
 
igazolására („elszámoltathatóság”).
 
 
Társaságunk a GDPR 13. cikke alapján az alábbi tájékoztatást adja az érintett személyek részére:
 
ADATKEZELÉSEK
 
WEBÁRUHÁZ MŰKÖDTETÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ ADATKEZELÉS
 
Az Adatkezelő adatai:
 
Cégnév: VarBa Kft.
 
Székhely: 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 26. 1/2.
 
Weblap: www.hollutisztitoszerek.hu
 
Telefon: +36 20 276 7529
 
E-mail: info@varba.hu
 
 
I Adatfeldolgozás:
 
1.Adatfeldolgozó igénybe vétele a kötelező adatkezelés körében történik.
 
Az adatkezelő adatokat továbbít a Nomina Könyvelőiroda Kft mint könyvelést ellátó részére.
 
adatfeldolgozó adatai: Nomina Könyvelőiroda Kft.
 
cím: 9022 Győr, Árpád u. 93.
 
adószám: 12520677-2-08
 
Képviselő: Papp Imre
 
Elérhetőség: nomina@nomina.hu
 
 
2. Adatfeldolgozó igénybe vétele a megrendelés teljesítéséhez, azaz szerződéses kötelezettségből adódó szükséges adatkezelés körében történik.
 
Az adatkezelő adatokat továbbít a DPD Hungária Kft, mint a kiszállítást ellátó részére. A futárszolgálat felé történő adatszolgáltatás, kizárólag a szállítás lebonyolításához szükséges körben és mértékben történik.
 
adatfeldolgozó adatai:  DPD Hungária Kft
 
cím: 1158 Budapest Késmárk u.14/B
 
Adószám:13034283-2-42
 
Képviselő: Czifrik Szabolcs
 
 
Adatvédelmi tisztviselő:
 
-              Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére
 
Adatvédelmi kérelmek: amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a 1088 Budapest, Bródy Sándor utca 26. 1/2. címre vagy elektronikusan az info@varba.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.
 
Külföldi adattovábbítás: nem történik külföldre adattovábbítás
 
 
II. Társaságunk adatkezelésének célja, jogalapja, időtartama:
 
Adatkezelési célok:
 
Társaságunk az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:
 
Az Adatkezelő VarBa Kft. a hollutisztitoszerek.hu internetes weboldalt (továbbiakban: Weboldal) üzemelteti, amely Weboldalon online értékesítési tevékenységet folytat (továbbiakban: Webáruház).
 
Az Adatkezelő a termékeire vonatkozó megrendelések leadása és azok teljesítése, valamint a megrendelések teljesítésével kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében kezeli a Webáruházból terméket megrendelők, illetve arra regisztrált felhasználók személyes adatait.
 
A fentiek alapján az egyes személyes adatok kezelésére az érintett és az Adatkezelő közötti fogyasztói szerződés létrejötte, megrendelések teljesítése és a megrendelések díjának beszedését bizonylatoló számla kiadása, továbbá a szerződő felek szerződésből, illetve jogszabályból eredő jogai érvényesítése érdekében kerül sor.
 
A fogyasztói szerződések teljesítése, illetve a teljesítésből eredő igények érvényesítése (pl. reklamáció) érdekében, valamint,  – a kötelező adatkezelés körében – a számlázással kapcsolatos adatokat (név, számlázási cím) a megadástól számított 8 évig őrzi.
 
Adatkezelés jogalapja:
 
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása
 
GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges
 
GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges
 
GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges
 
 
Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:
 
a)            a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlát kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés
 
c) pont
 
b)           kapcsolattartás: jogalap (a partnerek munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés)
 
jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet
 
folytonosság.
 
c)            marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.
 
d)           on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont
 
 
Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja (pl. szükségszerűen kezelendő adatok esetén)
 
Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell. (Direkt marketingbe tartoznak azok a reklámok, amelyek közvetlenül keresik meg potenciális ügyfeleiket. Ez történhet elektronikus úton, telefonhívással, postán keresztül stb. Minden egyes módszerre speciális szabályok is érvényesek. Az érintett itt a reklám címzettje lesz, azaz az a személy, akihez a reklám eljut, illetve irányul. Az érintett személyes adatait pl. egy honlap vagy webáruház üzemeltetője kezelheti.)
 
A Webáruház tevékenységhez kezelt adatok:
 
A Webáruházban történő vásárláshoz az érintett által megadott személyes adatok: e-mail cím, telefonszám, név, lakóhely/tartózkodási hely, az érintett által megrendeléseikor vásárolt termékkategória, az érintett által alkalmazott átvételi és fizetési mód, az érintett vásárlásainak tételösszege.
 
A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintettek bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
 
Az adatkezelés időtartama:
 
A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 
III. Érintetti jogok:
 
A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott jogai vannak.
 
a)            hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);
 
b)           amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;
 
c)            törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);
 
d)           az adat kezelésének korlátozása;
 
e)           a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;
 
f)            személyes adatainak harmadik személy, szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek
 
megtiltása;
 
g)            bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy
 
h)           tiltakozás a személyes adat használata ellen.
 
 
IV. Jogorvoslati tájékoztatás:
 
Magyarországon az adatvédelmi felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). Az érintett panaszt nyújthat be a NAIH-hoz amennyiben álláspontja szerint a rá vonatkozó személyes adatkezelés nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek.  
 
A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
 
Zárszó:
 
A tájékoztató elkészítése során figyelembe vett jogszabályok:
 
- A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.)
 
- 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban: Infotv.)
 
- 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (főképp a 13/A. §-a)
 
- 2008. évi XLVII. törvény – a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról;
 
- 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (különösen a 6.§-a)
 
- 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 
- 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)
 
- 16/2011. sz. vélemény a viselkedésalapú online reklám bevált gyakorlatára vonatkozó EASA/IAB-ajánlásról
 
- A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlása az előzetes tájékoztatás adatvédelmi követelményeiről
 
- Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezésérő
 
 
Kelt: Budapest, 2020. július 15.
Vissza a tartalomhoz